POBOL NORMAL gan Geinor Styles

Blogiwr gwadd yr wythnos hon yw Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles. Yma mae hi'n myfyrio ar yr argyfwng y mae'r Celfyddydau yng Nghymru a'r gweithwyr o fewn y sector wedi'i wynebu yn ystod argyfwng Coronavirus.

Read more

Diffyg ‘colli allan’: Yr effeithiau positif o’r cyfnod clo ar iechyd meddwl

Mae Dr Dean Burnett yn niwrowyddonydd ac yn awdur byd-eang. Mae’n dod o Bontycymer yn Nyffryn Garw. Yma mae'n archwilio sut y mae llai o'r teimlad ein bod yn 'colli allan' yn ystod y cyfnod clo yn cael effaith bositif ar ein hiechyd meddwl. 

Read more

Dr Camilla Ducker: Arweinyddiaeth, pryder ac ymddiheuriadau

Mae Dr Camilla Ducker yn feddyg teulu ac yn Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus. Yma mae hi'n edrych ar sut mae diffyg tryloywder ac ymddiheuriadau ynghyd â negeseuon dryslyd gan arweinwyr yn ystod argyfwng Coronavirus yn effeithio ar iechyd meddwl a lles pobl.

Dr Camilla Ducker: "Mae’n ofnadwy o drist nad yw’n ymddangos y gall yr un o’n harweinyddion ni ddweud yn syml fod yn ddrwg ganddo"

Read more

Archippus Sturrock: Dylasai celfyddyd a diwylliant fod wedi bod wrth galon ymateb y llywodraeth i’r pandemig

Colofnydd gwadd yr wythnos hon yw Archippus Sturrock, bardd o Gymru ac ymgynghorydd ar faterion diwylliannol i Ysgrifennydd Diwylliant cysgodol yr SNP yn Nhŷ’r Cyffredin. Yn wreiddiol o Eglwys y Drindod, Sir Fynwy, mae bellach yn byw yng Nghaeredin. 

 

 

 

Read more

Dr Llinos Roberts: Mae gwir effaith ddinistriol covid-19 eto i’w ddod.

Blogiwr gwadd yr wythnos hon yw Dr Llinos Roberts o feddygfa'r Tymbl, Cwm Gwendraeth. Mae Dr Llinos yn poeni'n arw nad yw cleifion a chanddynt glefydau heblaw Covid-19 yn cysylltu â'r syrjeri. Oherwydd hyn y gofid yw meddai, yw bod gwir effaith ddinistriol y firws eto i'w ddod.

Read more

Yr angen am ymchwiliad cyhoeddus ar unwaith

Dywedwyd lawer gwaith dros y misoedd diwethaf y daw amser i edrych yn ôl ac ystyried ai’r penderfyniadau a wnaed oedd y rhai cywir. Ond, dywedir y dylid gadael hynny i ymchwiliad yn y dyfodol.

Mae’n ymddangos i mi nad yw aros am ymchwiliad o’r un math ag un Chilcot a fyddai’n cael ei sefydlu ar ôl argyfwng Covid-19 ac yn adrodd rhai blynyddoedd yn y dyfodol yn ymateb priodol o dan yr amgylchiadau presennol. Rhaid sefydlu’r ymchwiliad nawr.

Read more

Estyn mas at wledydd eraill

Rhai meddyliau heddiw am y dimensiynau rhyngwladol i’n brwydr yng Nghymru yn erbyn Coronafeirws.

Dros yr wythnosau diwethaf, rwyf wedi estyn allan at rai gwledydd a allai ein helpu mewn ffyrdd penodol. Dyma grynodeb sydyn:

Read more

Yr achos dros tsar caffael yng Nghymru

Un o’r heriau mwyaf a wynebwn ar hyn o bryd yw cael y deunydd iawn at y bobl iawn yn y meintiau iawn ar yr adeg iawn. Mae’n her logistaidd a chaffael enfawr, ac y mae’r un mor wir am brofi (gan gynnwys rhai o’r cemegolion a’r offer sydd eu hangen), y gwahanol gategorïau o gyfarpar gwarchod personol (CGP), dyfeisiadau meddygol fel peiriannau awyru a’r peiriannau CPAP ac, mewn rhai achosion eisoes, ocsigen.

Read more

Dirgelwch y fargen am brofion aeth i’r wal

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Saesneg yn gyntaf yn y Sunday Times 5.04.2020

Mae natur ein system wleidyddol a’n diwylliant yn golygu fod pleidiau sy’n cystadlu am rym yn cael eu hannog i wrthdaro yn hytrach na chydweithredu. Ond mae’r argyfwng coronafeirws wedi atal ein diwylliant gwleidyddol arferol. Mae angen i ni weithio gyda’n gilydd ar draws pleidiau ac ar draws ffiniau os ydym am gwrdd â her pandemig byd-eang.

Read more

Pam blog newydd?

Mae yna amser pan fod angen mynd ymhellach na sylwadau byr ar y teledu neu 280 o nodau twitter. Dim ond erthyglau a darnau hirach all archwilio a mynd at wraidd y materion enfawr yr ydym yn eu hwynebu heddiw. Fe fydd y blog newydd yma yn llwyfan i ysgrifennu am sefyllfa bresennol Covid-19 gan archwilio’r ymateb i bolisi a rhannu syniadau defnyddiol.

Read moreOur privacy policy.
Follow Adam Price on Facebook, Twitter, and Instagram.